તા. ૧૮ જૂન-૧૮નાં રોજ શાળામાં પ્રાયમરી, સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી વિભાગનો પ્રવેશોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો.