૨૧ જૂન-૨૦૧૮ના રોજ યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ ખ!તે યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલ, જેમાં સંસ્થાના તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોએ ભાગ લીધો હતો.