શ્રી શાહ ખીમચંદ લક્ષ્મીચંદ બહેરાંઓની શાળા - ટ્રસ્ટ

Trust Register No.E-29, Bhavnagar

51, વિદ્યાનગર, ભાવનગર, 364002 (ગુજરાત), ભારત.

ફોન: 0278- 2429326/ 2420836

ફેકસ: 0278-2431160

 

કારોબારી સમિતિ અને અન્ય સમિતિઓની યાદી વર્ષ 2015-2018 માટે

 

સંસ્થાની કારોબારી સમિતિ વર્ષ 2015-16 થી 2017-18 માટે

 

નં.

નામ

હોદ્દો

કાર્યાલય

ઘર

મોબાઇલ નં.

***

કારોબારી સમિતિ

 

 

 

 

1

શ્રી ગીરીષભાઇ સી. શાહ

પ્રમુખ

2562900

2570009

9825205811

2

શ્રી શશીકાંતભાઇ આર. વાધર

ઉપ-પ્રમુખ

2430539

2427566

9426256091

3

શ્રી અશ્વીનભાઇ જી. પંડ્યા

માનદ મંત્રી

2420836

 

9375757170

4

શ્રી અમિતભાઇ એન. શાહ

સહ મંત્રી

2425967

 

9825856599

5

શ્રી મ્રુદુલાબેન એમ. દેસાઇ

સહ મંત્રી

2429326

2560149

9879186090

6

શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ

ખજાનચી

2420568

 

9825017647

7

શ્રી અનંતરાય કે. શાહ

સભ્ય

2420836

 

9328286402

8

શ્રી નટવરભાઇ સી. દેસાઈ

સભ્ય

2352464

26233187

9321421192

9

શ્રી અનંતરાય એચ. રાવળ

સભ્ય

2429326

2561644

9376757171

10

શ્રી અનંતરાય એ. શાહ

સભ્ય

2566956

2562312

9375757173

11

શ્રી મણીભાઈ જી. ગાંધી

સભ્ય

2425185

2209024

9428408383

12

શ્રી મહાસુખભાઈ કે. જકડિયા

સભ્ય

2431150

2212000

9375757175

13

શ્રી રાજેશભાઈ એન. હકાણી

સભ્ય

2431308

2561353

942939560

14

શ્રી ધી૨ુભાઈ જે. ધંધુકિયા

સભ્ય

2420839

 

9426464046

15

શ્રી આનંદભાઈ એમ. શાહ

સભ્ય

2439504

2568829

9377120012

16

શ્રી જયેશભાઈ જી. શાહ

સભ્ય

 

24071122

9224364620

17

શ્રી સંતોષભાઈ કામદાર

સભ્ય

 

 

 

18

શ્રી મીતાબેન કે. ઓઝા

સભ્ય

2420836

 

9879577817

19

સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી

સભ્ય

2425609

 

 

 

અન્ય સમિતિ
No. Name Designation Office Home Mobile
*** સ્ટેન્ડિંગ સમિતિ Secretary, Tresurer is Memer for Rule
1 શ્રી ગીરીષભાઇ સી. શાહ ચેરમેન 2562900 2570009 9825205811
2 શ્રી અશ્વીનભાઇ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી મ્રુદુલાબેન એમ. દેસાઇ સભ્ય 2429326 2560149 9879186090
5 શ્રી મહાસુખભાઈ કે. જકડિયા સભ્ય 2431150 2212000 9375757175
6 શ્રી અનંતરાય કે. શાહ સભ્ય 2420836   9328286402
7 શ્રી શશીકાંતભાઇ આર. વાધર સભ્ય 2430539 2427566 9426256091
8 શ્રી અમિતભાઇ એન. શાહ સભ્ય 2425967   9825856599
9 શ્રી અનંતરાય એચ. રાવળ સભ્ય 2429326 2561644 9376757171
10 શ્રી અનંતરાય એ. શાહ સભ્ય 2566956 2562312 9375757173
11 શ્રી મનસુખભાઈ એ. સોરઠિયા કો-ઓર્ડિનેટર 2420836 2446080 9824313690
           
           
*** શિક્ષણ અને આઈ.ટી. સમિતિ  
1 શ્રી મ્રુદુલાબેન એમ. દેસાઇ ચેરમેન 2429326 2560149 9879186090
2 શ્રી ચેતનાબેન વી. કોઠારી વાઈસ ચેરમેન   2560047 9825987330
3 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
4 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
5 શ્રી અનંતરાય એ. શાહ સભ્ય 2566956 2562312 9375757173
6 શ્રી પ્રજ્ઞાબેન પી. ત્રિવેદી સભ્ય 2420836    
7 શ્રી અમિતભાઈ એન. શાહ Member 2425967   9825856599
8 શ્રી ઈલાબેન જે. મજમુદાર કો-ઓર્ડિનેટર 2429326    
           
*** ક્રાફ્ટ / સાંસ્કૃતિક / રમત-ગમત / પ્રવાસ સમિતિ     
1 શ્રી અમિતભાઈ એન. શાહ ચેરમેન 2425967   9825856599
2 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી ઈલાબેન જે. મજમુદાર સભ્ય 2429326    
5 શ્રી પ્રજ્ઞાબેન પી. ત્રિવેદી સભ્ય 2420836    
6 શ્રી અનંતરાય એ. શાહ સભ્ય 2566956 2562312 9375757173
7 શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ભડિયાદ્રા સભ્ય      
8 શ્રી આનંદભાઈ એમ. શાહ સભ્ય 2439504 2568829 9377120012
9 શ્રી લીલાબેન આર. ચૌહાણ સભ્ય 2420836    
10 શ્રી અશોકભાઈ પી. ખાટસુરિયા સભ્ય 2420836    
11 શ્રી કવિતાબેન પી. શાહ સભ્ય 2429326   9426147801
12 શ્રી મીનાબેન એ. ૨ુપેરા સભ્ય 2420836    
13 શ્રી સંદિપભાઈ ગોસ્વામી સભ્ય      
14 શ્રી કીર્તિભાઈ સી. ગોહિલ કો-ઓર્ડિનેટર 2429326    
           
           
*** છાત્રાલય સમિતિ  
1 શ્રી મીતાબેન કે. ઓઝા ચેરમેન 2420836   9879577817
2 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી રાજેશભાઈ એન. હકાણી સભ્ય 2431308 2561353 942939560
5 શ્રી ઈલાબેન જે. મજમુદાર સભ્ય 2429326    
6 શ્રી પ્રજ્ઞાબેન પી. ત્રિવેદી સભ્ય 2420836    
7 શ્રી સ્નેહાબેન એસ. જોષી સભ્ય 2429326    
8 શ્રી નટવરભાઈ સી. દેસાઈ(મુંબઈ) સભ્ય 2352464 26233187 9321421192
9 શ્રી બિન્દિબેન ડી. ત્રિવેદી કો-ઓર્ડિનેટર 2429326 2564222

9426143665

 

 

પરચેસ સમિતિ

 
1 શ્રી ગીરીષભાઇ સી. શાહ ચેરમેન 2562900 2570009 9825205811
2 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી સુર્યકાંતભાઈ એચ. ચાવડા કો-ઓર્ડિનેટર 2420836   9377117170
           
*** ફંડ રેઈઝીંગ સમિતિ  
1 શ્રી નટવરભાઈ સી. દેસાઈ (મુંબઈ) ચેરમેન 2352464 26233187 9321421192
2 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી ગીરીષભાઇ સી. શાહ સભ્ય 2562900 2570009 9825205811
5 શ્રી શશીકાંતભાઇ આર. વાધર સભ્ય 2430539 2427566 9426256091
6 શ્રી મહાસુખભાઈ કે. જકડિયા સભ્ય 2431150 2212000 9375757175
7 શ્રી ચેતનાબેન વી. કોઠારી સભ્ય   2560047 9825987330
8 શ્રી અનંતરાય કે. શાહ સભ્ય 2420836   9328286402
9 શ્રી બિન્દીબેન ડી. ત્રિવેદી કો-ઓર્ડિનેટર 2429326 2564222 9426143665
           
*** ફાઈનાન્સ અને એકાઉન્ટ સમિતિ  
! શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ ચેરમેન 2420568   9825017647
Z શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
# શ્રી મહાસુખભાઈ કે. જકડિયા સભ્ય 2431150 2212000 9375757175
$ શ્રી હર્ષકાંતભાઈ રાખસિયા સભ્ય 2420836 2203900 9408645858
5 શ્રી વિજયભાઈ સરવૈયા સભ્ય 2420836   9428078279
& શ્રી જીતુભાઈ સી. મહેતા કો-ઓર્ડિનેટર 2429326   9375757174
           
*** બાંધકામ સમિતિ  
1 શ્રી મહાસુખભાઈ કે. જકડિયા ચેરમેન 2431150 2212000 9375757175
2 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી ગીરીષભાઇ સી. શાહ સભ્ય 2562900 2570009 9825205811
5 શ્રી અનંતરાય કે. શાહ સભ્ય 2420836   9328286402
6 શ્રી અમિતભાઈ પી. શાહ (એન્જિ.) સભ્ય      
7 શ્રી સુર્યકાંતભાઈ એચ. ચાવડા કો-ઓર્ડિનેટર 2420836   9377117170
           
*** લાઈબ્રેરી સમિતિ  
1 શ્રી અનંતરાય એ. શાહ ચેરમેન 2566956 2562312 9375757173
2 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી પીયૂષભાઈ પારાસર્ય સભ્ય   2470838 9528187007
5 શ્રી ધી૨ુભાઈ જે. ધંધુકિયા સભ્ય 2420839   9426464046
6 શ્રી ઈલાબેન જે. મજમુદાર સભ્ય 2429326    
7 શ્રી પ્રજ્ઞાબેન પી. ત્રિવેદી સભ્ય 2420836    
8 શ્રી સંતોષભાઈ ડી. યાદવ સભ્ય 2429326    
9 શ્રી ચેતનાબેન જી. મુલાણી કો-ઓર્ડિનેટર 2420836 2560372 9426471202
           
           
*** ઓડિયો ક્લિનિક સમિતિ  
1 શ્રી આનંદભાઈ એમ. શાહ ચેરમેન 2439504 2568829 9377120012
2 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી ઈલાબેન જે. મજમુદાર સભ્ય 2429326    
5 શ્રી પ્રજ્ઞાબેન પી. ત્રિવેદી સભ્ય 2420836    
6 શ્રી અનિલકુમાર આર. સિંઘ કો-ઓર્ડિનેટર 2429326 2516271 9824031976
           
           
*** પી.આર.વી. વર્કશોપ સમિતિ  
1 શ્રી શશીકાંતભાઇ આર. વાધર ચેરમેન 2430539 2427566 9426256091
2 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી અમિતભાઈ એન. શાહ સભ્ય 2425967   9825856599
5 શ્રી કાજલબેન બોરડ કો-ઓર્ડિનેટર 2525779    
           
*** કોશિશ - મિડિયા સમિતિ      
1 શ્રી અનંતરાય કે. શાહ ચેરમેન 2420836   9328286402
2 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી ભાસ્કરભાઈ ભાવસાર સભ્ય     9879504400
5 શ્રી કીરીટભાઈ એ. રાઠોડ સભ્ય 2420836 2470855 9375757181
6 શ્રી ભરતભાઈ કનાડા સભ્ય 2429326   9825372289
7 શ્રી રાજુભાઈ જે. પટેલ સભ્ય 2420836   9898079326
8 શ્રી સુર્યકાંતભાઈ એચ. ચાવડા સભ્ય 2429326   9377117170
9 શ્રી ચેતનાબેન જી. મુલાણી સભ્ય 2420836   9426471202
10 શ્રી કૈૌશિકભાઈ જી. પરમાર કો-ઓર્ડિનેટર 2429326   9426992361
           
           
  લીગલ સમિતિ  
1 શ્રી મણીભાઈ જી. ગાંધી ચેરમેન 2425185 2209024 9428408383
2 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી મહેન્દ્રભાઈ શાહ સભ્ય   2569405 9426204820
5 શ્રી કીરણભાઈ એમ. ગાંધી સભ્ય 2425185 2209024 9879503232
6 શ્રી ગૌતમભાઈ જી. પારેખ સભ્ય 2424519 2212695 9426253153
7 શ્રી અનંતરાય કે. શાહ સભ્ય 2429326   9328286402
8 શ્રી મનસુખભાઈ એ. સોરઠિયા કો-ઓર્ડિનેટર 2420836 2210739 9428854199
           
           
ટીચર્સ ટ્રેઈનિંગ કૉલેજ સમિતિ      
1 શ્રી ધી૨ુભાઈ જે. ધંધુકિયા ચેરમેન 2420836   9426464046
2 શ્રી અશ્વિનભાઈ જી. પંડ્યા સભ્ય 2420836   9375757170
3 શ્રી જીતુભાઇ આઇ. શાહ સભ્ય 2420568   9825017647
4 શ્રી મ્રુદુલાબેન એમ. દેસાઇ સભ્ય 2429326 2560149 9879186090
5 શ્રી ચેતનાબેન વી.કોઠારી સભ્ય 2420836 2560047 9825987330
6 શ્રી સંતોષભાઈ ડી. યાદવ કો-ઓર્ડિનેટર 2429326