વાણી ઉપચાર કેન્દ્ર

આ વિભાગમાં બોલવામાં ખામીની તપાસ, નિદાન, સારવાર કરવામાં આવે છે.