ઓડિયોલોજી વિભાગ

આ વિભાગમાં શ્રવણમંદતાની તપાસ, નિદાન, સારવાર કરવામાં આવે છે.