ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ

ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં કોમ્પ્યુટર દ્વ્રારા સોફ્ટવેર દ્વ્રારા ધો. ૧૧ તથા ૧૨ માં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.

જેનાથી બાળકોના જ્ઞાનનો વિસ્તાર થાય છે.