રીહેબિલિટેશન કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા - ન્યૂ દિલ્હી દ્વારા 

આઉટ સ્ટેન્ડીંગ પરફોર્મન્સ એવોર્ડ (ઓવરઑલ) 

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ - ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રશસ્તિ પત્ર

સમાજ સુરક્ષા ખાતુ - ગુજરાત રાજ્ય  દ્વારા માન્યતા

લોકકલા ફાઉન્ડેશન દ્વારા એવોર્ડ (ગુજરાત)

શ્રી વિજયભાઈ નાઈકને બેસ્ટ ટેકનોલોજી એવોર્ડ - ન્યુ દિલ્હી

શ્રી ચેતનાબેન કોઠારીને બેસ્ટ પ્રિન્સિપાલનો એવોર્ડ (કચ્છ-મહેસાણા)

શ્રી બિન્દિબેન ત્રિવેદીને બેસ્ટ ગૃહમાતાનો એવોર્ડ (કચ્છ-દિલ્હી)

શ્રી રાજુભાઈ પટેલને બેસ્ટ વોકેશ્નલ ટીચરનો એવોર્ડ (નાસિયો - મુંબઈ)

શ્રી દક્ષાબેન સવજિયાણીને બેસ્ટ ટીચરનો એવોર્ડ (આઈ.આઈ.એમ.-અમદાવાદ)

શ્રી પદમાબેન ભલગામિયાને આઉટ સ્ટેન્ડીંગ પરફોર્મન્સ વિકલાંગ એવોર્ડ (નાસિયો - મુંબઈ)

શ્રી હર્ષાબેન આસરાને બેસ્ટ ટીચરનો એવોર્ડ (નાસિયો - મુંબઈ)

શ્રવણમંદ વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ મેડલ્સ